เกี่ยวกับวารสาร

ชื่อวารสาร 

วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ชื่อภาษาอังกฤษ

Region 3 Medical and Public Health Journal

ชื่อย่อวารสาร

R3 Med PHJ

วัตถุประสงค์ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

กำหนดการออก

ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม) ของทุกปี

ข่าวประกาศ

เปลี่ยนชื่อวารสาร

2021-09-02

วารสารสวรรค์ประชารักษ์เวชสารได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  (Region 3 Medical and Public Health Journal)

ได้เริ่มใช้และมีผลตั้งแต่ Vol.18 No.2 May - August 2021

โดยมี ISSN 2774-0579 (Online)

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ เปลี่ยนชื่อวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

Vol.19 No.2 May - August 2022
					ดู Vol.19 No.2 May - August 2022
เผยแพร่แล้ว: 2022-04-08

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

ดูทุกฉบับ