About the Journal

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)
เพื่อให้วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ
ทางวิชาการในระดับสากล

Current Issue

Vol. 6 No. 11 (2022): October 2021 - March 2022
					View Vol. 6 No. 11 (2022): October 2021 - March 2022
Published: 2022-05-17

Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)

Content (สารบัญ)

Editorial Board (กองบรรณาธิการ)

Editorial (บทบรรณาธิการ)

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

View All Issues