About the Journal

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)
เพื่อให้วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ
ทางวิชาการในระดับสากล

Current Issue

Vol. 7 No. 13 (2023): October 2022 - March 2023
					View Vol. 7 No. 13 (2023): October 2022 - March 2023
Published: 2023-04-18

Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)

COVER (ปก)

Content (สารบัญ)

Editorial Board (กองบรรณาธิการ)

Editorial (บทบรรณาธิการ)

การเตรียมและส่งต้นฉบับ

View All Issues