ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2565)

					ดู ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2565)
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

ฉบับเต็ม

Original Article