เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคใต้) จัดทำขึ้นโดยศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยตีพิมพ์ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานการจัดการองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคคลที่สนใจ เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพกับภาคีเครือข่อย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคคลที่สนใจ
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผลงานวิชาการ และผลงานงานวิจัยของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
เพื่อจัดให้มีวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

กระบวนการพิจารณา : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่ไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind review)

ประเภทของบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย และนวัตกรรม

 ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

 กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน ดังนี้ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน), ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม), ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ (Article processing charges: APC) : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ ยกเว้นกรณียกเลิกหรือถอนบทความหลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Reviewers) พิจารณาแล้ว โดยผู้นิพนธ์จะต้องชำระค่าประเมินบทความ จำนวน 3,000 บาท

 

ข่าวประกาศ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (2024): วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (เมษายน - มินถุนายน)
					ดู ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (2024): วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (เมษายน - มินถุนายน)
เผยแพร่แล้ว: 2024-07-17

ฉบับเต็ม

cover - หน้าปก

Original Article (นิพนธ์ต้นฉบับ)

ดูทุกฉบับ